Sign In

Remember Me

Inleiding

VAN BUITEN NAAR BINNEN – DUSSENSE BOYS CLUBHISTORIE 1927-2002.

Een kroniek over de oprichting van Dussense Boys en de verdere verwikkelingen vanaf 1927 tot 2002, gebaseerd op aanwezige bronnen bij club, KNVB en NKS, alsmede algemeen archief- en literatuuronderzoek in Streekarchief Heusden, mondelinge overlevering van “de eerste leden” en interviews met (oud) bestuursleden en leden.

In mei 2002 is de geschiedenis van 75 jaar voetbal in Dussen in boekvorm verschenen. Deze internetpagina over de historie van Dussense Boys is een integrale weergave van het gepubliceerde in boekvorm. Bovendien wordt de internetsite onderhouden met de verstreken jaren ná 2002 en als er verbeteringen, aanvullingen of uitbreidingen op de oorspronkelijke tekst van het boek zijn.

VERANTWOORDING

Voor de eerste hoofdstukken van deze kroniek (tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940) is gebruik gemaakt van het artikel uit de jubileumuitgave s.v. Dussense Boys 50 jaar, samengesteld door “Sportprater” (pseudoniem voor Toon van Dijk, oud-voorzitter van s.v. Dussense Boys), aangevuld met bronnenmateriaal uit het archief van NKS-Vught, KNVB-archief Den Haag en Breda en streek- en regionale archieven in Heusden, Waalwijk en Breda en nieuwe interviews met (oud) bestuursleden en leden.

De jaren ná 1940 zijn beschreven aan de hand van de notulen van (algemene) ledenvergaderingen. Ook het Jubileumboekje 60-jarig bestaan en het eigen archief van Dussense Boys waren een bron van informatie. Tevens werd algemeen literatuur- en archiefonderzoek verricht bij de KNVB – Breda en het Streekarchief Land van Heusden en Altena te Heusden, terwijl veel inspiratie werd opgedaan bij de mondelinge overlevering van (oud) bestuursleden en leden. De foto’s zijn ontleend aan beide genoemde jubileumuitgaven, het fotoarchief van Dussense Boys en aan de fotoboekjes van Jan van Dortmont. Daarnaast hebben ook verscheidene particulieren foto’s ter beschikking gesteld.

“Sportprater” Toon van Dijk schrijft over de samenstelling van zijn artikel in de jubileumuitgave ter gelegenheid van 50-jarig bestaan over de historie van de Boys het volgende: “De moeilijkheid was vooral gelegen in het feit dat alle gegevens, notulen enz. van 1927 – 1945, door oorlogshandelingen verloren zijn gegaan en alle feiten door middel van persoonlijke herinneringen bijeengebracht moesten worden. Geen sinecure als men bedenkt dat deze mensen op dit moment (1977) in leeftijd variëren van 70 – 80 jaar en dat ook veel leden uit die periode de vereniging door de dood ontvallen zijn en anderen door vertrek naar elders niet of moeilijk bereikbaar waren”.

Gelukkig bleek het archief van de NKS in Vught nog uitkomst te bieden voor wat betreft de vooroorlogse resultaten van Dussense Boys, zodat we de persoonlijke herinneringen zoals die door Toon van Dijk werden opgetekend konden toetsen aan de feitelijke indelingen, resultaten, standenlijsten etc.

De titel van deze geschiedschrijving luidt “Van Buiten naar Binnen”, hetgeen een verwijzing is naar de verschillende locaties van de voetbalvelden van Dussense Boys. Oorspronkelijk in 1927 begonnen met voetballen op de Kanaaldijk in Dussen Buiten, werd in 1935 een nieuw speelveld betrokken in het Rommegat. In 1965 werd dit veld ingeruild voor het sportpark Groot Zuideveld in Dussen Binnen, alwaar men thans nog steeds domicilie houdt.

Bij de opzet van het boekwerk heeft de chronologische volgorde de voorkeur genoten boven een thematische. Verder zijn verwijzingen toegevoegd in de vorm van historische fragmenten uit de ontwikkeling van het dorp Dussen. Hierbij is vooral dankbaar gebruik gemaakt van de boekwerken, Hank en Dussen in vogelvlucht en Water in beweging, welke beiden door burgemeester Hellegers zijn samengesteld. Om de toegankelijkheid te vergroten bevat het boekwerk twee registers: een persoonsnamenregister en een verenigingsnamenregister. Hierbij is het persoonsnamenregister zoveel mogelijk gesorteerd op familienaam/gezin, terwijl het register van verenigingsnamen per plaatsnaam/alfabet is gerangschikt.

Ondanks de vele uren die in de samenstelling van dit boekwerk zijn gestoken, pretendeert het zeker niet volledig te zijn. Omdat vooral gepoogd is om de geschiedenis aan de vergetelheid te ontrekken, komt bijvoorbeeld de actualiteit – en daardoor de jongere garde – wat minder aan z’n trekken. Bovendien zal lang niet iedereen die in de loop van de 75-jarige historie van Dussense Boys in meer of mindere mate betrokken is (geweest) bij de vereniging zijn of haar naam kunnen terugvinden. Dat is jammer, wij beseffen dat ook. Echter, gezien de periode die in dit boekwerk beschreven diende te worden, was het niet mogelijk om alle jaren even uitputtend te behandelen. Hetgeen thans voor u ligt is slechts een samenvatting van het vele materiaal dat – met name over de laatste 30 jaar –  voorhanden bleek.

De schrijver is veel dank verschuldigd aan: Dussense Boys voorzitter Kees Bouman voor de assistentie bij het archiefonderzoek, secretaris Jan de Wit voor het verzamelen van gegevens uit het archief van de club, de oud-bestuursleden Toon Jans, Jos Verhoeven, Jan Lensvelt Sr. en Tinus Meijers voor hun persoonlijke herinneringen, de (oud)-leden Jan van Dortmont, Bertus Meijers, Niek Leenhouts (Czn), Ad van de Broek (Rzn), Nel van Mierlo, Jan van Luxemburg, Cees van Luxemburg, Jan Lensvelt Jr., Thijs Versteeg en Theunis Leeggangers voor de interviews en het beschikbaar stellen van foto’s. Tevens dank aan de medewerkers van Streekarchief Heusden, KNVB Breda en NKS Vught voor hun gastvrije ontvangst en de hulp geboden bij het raadplegen van de archieven.

Wij hopen dat bij het lezen “de maneschijn van uw herinnering, niet schoner blijkt dan het zonlicht van deze werkelijkheid”.