Sign In

Remember Me

Prestatielijn 1927/8 – 2012/13

Over de gehele bestaansperiode (vanaf 1927) zijn de competitieresultaten van de seniorenafdeling van Dussense Boys volledig in kaart gebracht. Onder seniorenafdeling valt te verstaan: Aanvankelijk het eerste en tweede elftal, later komen daar het derde en vierde elftal bij en vervolgens de zaterdagafdeling (met meerdere elftallen) en het vrouwenelftal.Aan al deze elftallen is een gewogen factor toegekend, afhankelijk van de plaats behaald in de eindstand van de competitie (onderste – of bovenste helft van de ranglijst), daarbij rekening houdend met de klasse waarin men speelt. Hierbij is voor Zondag 1 en Zaterdag 1 dezelfde wegingscoëfficiënt gehanteerd. Voor Zondag 2 is een lagere factor gebruikt, terwijl voor het derde, vierde, de lagere zaterdagteams en het dameselftal, met een voor alle teams dezelfde en verder verlaagde factor is gerekend. De resultaten van jeugdteams zijn – vooral vanwege het niet kunnen achterhalen ervan – buiten beschouwing gelaten.prestatielijn2014

Afbeelding 7.01 Prestatielijn

Voor behaalde kampioenschappen zijn geen extra punten toegekend omdat als uitgangspunt is gehanteerd dat promotie automatisch leidt tot extra punten in het volgende seizoen doordat men in een hogere klasse speelt, en dus daardoor een hogere wegingscoëfficiënt toebedeeld krijgt. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor het topjaar 2009-2010 als het eerste elftal promoveert naar de 4de Klasse KNVB Het geheel van de berekende punten is per jaar getotaliseerd, waarbij het einde van het seizoen als referentiejaar is gebruikt. Door deze getallen grafisch weer te geven, is een zogenaamde gewogen prestatielijn verkregen van Dussense Boys gedurende haar bestaansperiode. Op de Y-as zijn de behaalde punten weergegeven en op de X-as de seizoenen.

Na een schuchtere start in 1927/8, gaat de lijn allengs omhoog, vooral ook door de oprichting van een tweede elftal. Ná 1934/5 gaat het bergafwaarts om in de mobilisatietijd en de eerste oorlogsjaren volledig tot “nul” te reduceren. Na de heroprichting in ’t voorjaar van 1943, worden de resultaten van de latere oorlogsjaren (1943-45) slechts bescheiden meegeteld omdat de wedstrijden enerzijds louter een vriendschappelijk karakter kenden en anderzijds niet opgetekend zijn. Na de oorlog maakt men een voortvarende start, welke men niet gecontinueerd kan worden. Wisselende resultaten, ook vanwege het wel of niet beschikbaar zijn van een reserveteam, leiden tot een neerwaartse trend, om in ’t “zwarte jaar” 1954/5 wederom op “nul” uit te komen.

Daarna gaat het echter crescendo met de Boys en wordt de stijgende lijn ingezet, welke z’n hoogtepunt bereikt in 1967/8. Er zijn dan inmiddels drie elftallen op zondag en één zaterdagelftal, die allen goed tot behoorlijk presteren. In 1974/5 volgt een kentering met de degradatie van Zondag 1 en 2 welke er toe leidt dat men ’n aantal jaren op een wat lager niveau acteert. De eerste helft van de tachtiger jaren heeft men de stijgende lijn echter weer te pakken, hetgeen vooral is toe te schrijven aan de successen van Zaterdag 1.

De liquidatie van de complete zaterdagafdeling in 1988 blijkt een gevoelige aderlating en men is niet direct in staat om zich aan deze neerwaartse spiraal te onttrekken. Pas in 1991/2 vindt er een ombuiging plaats, welke in 1995/6 weer tijdelijk wordt onderbroken. Begin eenentwintigste eeuw bevindt men zich op een redelijk niveau, maar – historisch gezien – zijn er zeker perspectieven voor verbetering in de toekomst.

Aanvankelijk blijkt dat nog niet uit de grafiek omdat de punten hoofdzakelijk vergaard moeten worden door Zondag 1, omdat de overige elftallen allen vrij laag spelen en bovendien doorsnee genomen geen aansprekende prestaties kunnen realiseren. Daarnaast is het aantal elftallen, zeker ten opzichte van begin tachtiger jaren, wat teruggelopen. Bovendien betekent het tijdelijk terugtrekken van het tweede elftal uit de competitie van 2001-2002 een fikse aderlating voor het puntentotaal. Na 2004/5 begint de verbetering zich echter toch onmiskenbaar af te tekenen, vooral als gevolg van verbetering in de breedte. Er komt een vierde elftal bij dat twee keer achtereen het kampioenschap behaald. Het standaardteam verwerft tot drie keer toe een periodetitel, zonder dat dat overigens tot promotie leidt. Het sterk verjongde tweede elftal gaat beter presteren en doet in het seizoen 2007/8 lang mee voor het kampioenschap.  En zelfs het zorgenkindje, het derde elftal, presteert alleszins redelijk in de vijfde klasse. Door de kampioenschappen van het vierde spelen in het seizoen 2008-2009 alle seniorenelftallen op vijfde klasse niveau en met alleszins redelijk resultaat. Het verschil met de pieken in 1968 en 1985 is het gevolg van het opheffen van de zaterdagafdeling. Sportief gezien staat de huidige vereniging weer op vergelijkbaar niveau met de zondagafdeling uit die jaren.

Het seizoen 2009-2010 blijkt sportief gezien een absoluut topjaar voor de vereniging. Het eerste elftal wordt na een spannende beslissingswedstrijd kampioen en promoveert voor het eerst in de 83-jarige geschiedenis van de club naar de 4de Klasse KNVB. Ook de overige elftallen presteren alleszins verdienstelijk. Het ledenaantal is weer in stijgende lijn. De jeufdafdeling draait redelijk maar zou wel wat versterking in de breedte kunnen gebruiken. Qua accommodatie is Dussense Boys een bevoordeelde club, zowel kwalitatief als kwantitatief is deze geschikt voor een groter aantal leden dan de huidige 250. Het daarop volgende seizoen 2010-2011 wordt de stijgende lijn gecontinueerd. Alle seniorenteams handhaven zich in de hogere klasse. Verder zit de vereniging als geheel in de lift met een aanwas van (jeugd)leden en begint ook het seniorenvrouwenvoetbal weer van de grond te komen. Het blijkt echter moeilijk om dit niveau te handhaven. Het eerste elftal degradeert in het seizoen 2011-2012 terug naar de 5de Klasse en het het 3de elftal moet door een tekort aan spelers uit competitie teruggetrokken worden. Gelukkig wordt een en ander enigermate gecompenseerd door het kampioenschap van het vrouwenelftal. Eén jaar later wordt het 4de klasserschap weer terug veroverd, terwijl in dat zelfde seizoen (2012-2013) het Meisjes C1 zevental de KNVB-beker Zuid I behaalt.