Sign In

Remember Me

Integriteits- en vrijwilligersbeleid Dussense Boys

Omgangsregels

Bij onze vereniging gelden de volgende algemene omgangsregels

 • Ik heb respect voor de ander.
 • Ik discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de voetbalvereniging
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft en val de ander niet lastig
 • Ik kom niet ongewenst dichtbij anderen en houd mijn handen thuis. 

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Binnen onze voetbalvereniging wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur geeft hier invulling aan door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon

Naast de hierboven opgestelde regels is ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag, onveilige situaties of andere situaties waardoor hij of zij zich onprettig voelt (of heeft gevoeld) óf die over een concreet incident een gesprek wil met iemand kan binnen de sportvereniging terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is Ageeth van Herpen, zij is te bereiken per mail via vertrouwenspersoon@dussenseboys.nl of per telefoon via telefoonnummer 06 53 60 48 58.

Meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon vind je in de bijlage ‘de vertrouwenspersoon’.

Een melding moet de volgende gegevens omvatten om in behandeling te kunnen worden genomen:

 • Vermelding eigen naam, adres, woonplaats (of de ouder/verzorger van de betreffende);
 • Telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is;
 • De datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
 • Vermelding van alle betrokken personen (spelers/leden/team/vereniging);
 • Een (korte) omschrijving van het voorval;
 • De wijze waarop je het voorval zelf opgelost ziet worden.

Aannamebeleid vrijwilligers

Zonder vrijwilligers bestaat onze voetbalvereniging niet. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van wedstrijden, trainingen, toernooien of andere activiteiten buiten het voetbal.

Het uitgangspunt is dat in beginsel iedereen vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, echter is dit geen harde voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure
De procedure voor toekomstige vrijwilliger bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal twee (jeugd)bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op het preventie- en integriteitsbeleid en de informatie over de vertrouwenspersoon.

Daarnaast zal een VOG-verklaring aangevraagd. Deze wordt elke drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.

Bijlage: de vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon en wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is contactfunctionaris binnen de vereniging in geval van ongewenst gedrag.

Taken van de vertrouwenspersoon:

 1. eerste opvang/aanspreekpunt;
 2. doorverwijzen
 3. preventieactiviteiten

Ad 1. Eerste Opvang:

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag, zoals pesten, agressief gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, of een concreet incident en hier met iemand over wil spreken. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon:

 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak;
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
 • Informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van klachten- en /of tuchtreglement van de KNVB. 

Ad. 2. Doorverwijzen:

De vertrouwenspersoon verwijst klager, beschuldigde of vv EBC indien nodig door naar de klacht-/tuchtcommissie van de KNVB, juridische bijstand, politie en/of andere hulpverleners.

Ad 3. Preventieactiviteiten:

De vertrouwenspersoon:

 • Ziet erop toe dat het preventie- en integriteitsbeleid wordt nageleefd;
 • Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van ongewenst gedrag binnen de sport;
 • Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur van vv EBC waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

Randvoorwaarden

De vertrouwenspersoon:

 • Is geen bestuurslid
 • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur
 • Is niet inhoudelijk betrokken bij het voorval

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van informatie, die hem uit hoofde van zijn functie bekend is geworden. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht in de klager/betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wanneer een zeer dringende reden aanwezig is (algemeen belang van een veilige sportomgeving of in verband met Nederlandse (straf)wetgeving). Een dringende reden is aanwezig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de klager/betrokkene te krijgen;
 • De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van geheimhouding;
 • Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen;
 • Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van geheimhouding voor klager/betrokkene of derden aanwijsbare en/of ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
 • De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding ernstige schade of gevaar voor klager/betrokkene en/of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken